Det klassiske hierarki vinder og projekterne taber

//af

– et bud på en ny organisationsform for store og mellemstore projekter i den offentlige sektor.

Debatoplæg af Henrik Bachmann

Mange store og mellemstore offentlige projekter lider under en række problemer, som går igen på trods af megen god vilje til at gøre tingene rigtigt og effektivt. Rapporter fra it-råd, rigsrevision mv. og de gennemgående analyser og anbefalinger fokuserer meget ofte på de samme forhold.

Et eksempel som sammenfatter mange af de kommentarer der dukker op er It-projektrådets konklusioner i deres rapport om 2020:

”Når der i 2020 har været flere projekter med udfordringer i forhold til det, som It-projektrådet kalder projekthåndværket, så er det elementer som uklar projektmetode, urealistiske tids planer, udetaljerede implementerings – og aktivitetsplaner, uklare ansvarsområder for de involverede aktører, optimistiske risikologs mv.”

Og videre:

”Projekterne er udfordret på at få etableret governance modeller og ansvarsaftaler særligt i forhold til samarbejdet med driftsorganisationen undervejs i projektforløbet og overleveringen herefter til projektafslutning.”

Det sidste citat er lidt nyt i forhold til mængden af evalueringer. Og det er i dette sidste problem at denne artikel tager sit afsæt. Artiklen fokuserer på ansvarsproblemet, og spørger, om der er brug for en ny governance kultur, – en ny måde at organisere på særligt i relation til ansvarsplaceringen.

Problemerne er mangfoldige og komplekse, men et problem træder særligt frem:

Ansvarsplaceringen er uklar, -linjeorganisationen vinder (næsten) altid ”Bagom” rapporternes anbefalinger om værktøjsbrug mv. træder et problem frem som helt centralt: Den manglende ansvarsplacering: Skal man være meget firkantet kan man sige: Centrale problemer svæver rundt mellem personer og afdelinger og gør det i for lang tid. Når rapporterne peger på problemerne med
”governance” er det ofte problemer med ansvarsplaceringen der ligger bag.

Hvorfor opstår der ansvarsproblemer?

Der er 2 typer af problemer:

 1. Problemer som hænger sammen med ”forkert” og/eller mangelfuld brug af modeller og værktøjer:
 2. Projektmodeller anvendes ikke i praksis

Der kan være mange grunde til at projektmodeller ikke anvendes på den måde de er tænkt. De kan være for komplekse og for ambitiøse og ganske enkelt for langt fra virkeligheden. Men den overvejende grund til at de ikke anvendes er, at det klassiske linjehierarki ofte overtrumfer modellen. Hvis den reelle magt over projektet ligger et andet sted end i projektets/programmets styregruppe er modellerne jo selvfølgelig illusoriske. Netop projektmodellen er jo det ”værktøj” som i hele sin natur klarest adresserer governance og hermed ansvarsproblemerne. Følges programeller projektmodellerne ville meget være løst. Men det gør de ikke altid og mangen behjertet indsats for at bringe dem i spil er ikke nået i mål.

Uklar governance Hvis placeringen af det reelle mandat over projektet i realiteten svæver rundt mellem styregruppe, ressourceejere og måske en, jf. nedenfor, distant topledelse, åbner det  selvfølgelig for en opportunistisk adfærd blandt de implicerede parter. I den situation kan det være en naturlig, – og på sin vis også fornuftig -, reaktion for ressourceejerne at holde egne, gode, medarbejderressourcer tæt på egen enhed og herigennem svække projektet. I evalueringsrapporten ”5 læringspunkter fra grunddataprogrammet 25. maj 2020” fremgår det, at ”Rolle- og ansvarsfordelingen har været uklar særligt i de første faser og at den burde have været tydeligere. Problemet blev løst af digitaliseringsstyrelsen, som satte sig for bordenden. Samme organisering bør benyttes ved andre tværoffentlige samarbejder.” Altså sagt med andre ord, – det er banalt, men sandt: der skal sidde en for bordenden. Det er klassisk projekt-governance-lærdom, men det er stadig et kerneproblem.

Uklare gevinster Både statens It-projektråd, Rigsrevisionen og Københavns Kommunes projektråd har i flere sammenhænge påpeget, at uklare gevinster er en væsentlig årsag til problemerne i
mange offentlige projekter. Samtidig er det et af de steder hvor mange peger på at det går bedre, – bl.a. Statens It-råd i deres rapport for 2021. Udfordringen er, at problemer med uklare formål og
gevinster har en forstærkende indvirkning på ansvarsproblemerne. Er det uklart, hvad den centrale gevinst er, bliver det også mindre oplagt hvem der skal have stolen for bordenden. Og der kan
sagtens være flere om buddet. En lidt løst sammensat styregruppe med uklart mandat, uklar gevinstdefinition og måske, jf. nedenfor, en top-ledelse som er travlt beskæftiget andet steds er en
skidt cocktail.

For lange projekter Mange offentlige projekter har selvfølgelig den længde de skal have. Tekniske, politiske og andre elementer i projektet fastlægger længden af projektet. Men, der er også rigtig
mange projekter som bare kører over alt for lang tid. Det er almindeligt kendt at lange projekter, forstærker de ”politiske” problemer i projektet. Det er en del af medicinen omkring
ansvarsproblemerne at forkorte mange projekters løbetid. Problemet med længden af projekterne er også et af de centrale problemer som statens it-råd påpeger i sin rapport om 2021.

Nogle problemer er systemiske, – dvs. hænger sammen med grundlæggende normer og kultur i den organisation de trives i:

Topledelserne er til tider for fjernt fra de store projekter:

Topledelserne i det offentlige ser det som deres fineste opgave at være strategisk på forkant og sikre innovation, sikre god ledelse, sikre digitalisering på et overordnet plan – mv. Og det er også
deres opgave! Men det duer ikke rigtigt, når det måske vigtigste topledelserne har ansvar for set fra et aktuelt, praktisk, værdimæssigt samfundssynspunkt er de store projekter.

For nogen offentlige ledelser kan det være det absolut vigtigste de har med at gøre. Alligevel møder man ikke få topledelser som opleves som meget fjerne i relation til projekterne, – selvfølgelig med fremragende undtagelser. Topledelserne følger, når det er bedst, projekterne via egen deltagelse på styregruppemøder, og, når det er værst, via en repræsentant uden reelt mandat. Både ved
detaljerede og mere summariske rapporteringer til styregruppen, kan det ske at problemet reelt bliver hængende i et tomrum; – der bliver ikke reageret tilstrækkeligt på de kritiske detaljer.
Projektledelsen bliver selvfølgelig bedt om at handle, men der bliver ikke fulgt tilstrækkeligt nidkært op på hvad der så faktisk sker. Mange af rigsrevisionens rapporter viser at djævlen ligger i detaljen, -hos en leverandør, i et samarbejde med en anden institution, i en regnemetode mv. – og de detaljer sidder projektlederne desværre til tider alene med.

Det fuldstændige billede af projekternes tilstand er til tider uklart

Der er i min erfaring, – og blandt dem jeg har talt med -, ingen oplevelse af, at der bliver talt usandt, men det forekommer, at afgørende problemer i projekterne underdrives.. ”Vandmelonsrapportering” (grøn udenpå og rød indeni) er et ord man kan støde på. Det er i de tilfælde tydeligt, at problemerne faktisk bliver rapporteret, men måske i en lidt pæn form…. En enkelt organisation fortæller, at der ret ofte kan være en cyklus hvor et projekt viser rødt eller gult i starten af projektet men herefter går over til grønt. Og hvis problemet så rent faktisk bliver rapporteret i sit fulde omfang er reaktionen i projekter med uklar ansvarsplacering den samme: Der bliver krævet handling!!! Nu!!! Og så går aktørerne fra styregruppemødet ud i virkeligheden, hvor der ofte ved de store projekter er mange aktører med forskellige interesser der skal finde en løsning sammen.

Når det går skidt foregår der to ting samtidig hvis den centrale ansvarsplacering er uklar, hvis der ikke sidder en for ”bordenden”:

Aktørerne skal, selvfølgelig, passe på dem selv og deres ressourcer, men der foregår også en øvelse som også handler om at undgå at stå med ansvaret for en fiasko. Hvis ansvarsplaceringen er klar, er det både min erfaring, og erfaringen hos mange jeg har talt med, at man tager ansvaret på sig og gør noget reelt, også når tilstanden i projektet ikke er god. Projektleder og projektejer prøver selvfølgelig at finde en løsning, men når ansvaret er uklart, er det også uklart hvem der bør/kan allokere de nødvendige ressourcer. Resultatet er at løsningerne tit er de rigtige, men til tider på ressource- og kompetencemæssigt kviksand fordi de ikke er funderet i realistiske estimater og vurderinger af, hvad de enkelte aktører kan levere.

En klarere ansvarsplacering og en entydig magt over ressourcerne, – som det også er tanken i statens egne program- og projektmodeller -, vil give et stort skub fremad. men det praktiseres ikke altid i virkeligheden. (*1)

Hvad kan man gøre?
Nedenfor skitseres 4 indsatser, som måske kan medvirke til at projektkulturen får et løft og først og flere projekter som når i mål til tiden med de rigtige løsninger. De 4 punkter er baseret på mine erfaringer, – der kan sagtens være andre punkter som er mindst lige så vigtige. De 4 punkter kan praktiseres hver for sig, men punkt 1, som er det mest radikale, bør/kan der efter min mening gennemføres forsøg med hurtigt.

Opret selvstændige afdelinger/kontorer for hvert stort/mellemstort offentligt projekt, som går

 1. på tværs af mange eksisterende afdelinger.

I virkeligheden er programmer udført rigtigt en måde at oprette selvstændige, tværgående, enheder. Det bliver bare kun sjældent opfattet og praktiseret sådan, slår ikke igennem i magthierarkiet og bliver ikke gennemført radikalt nok: Derfor: opret selvstændige enheder (kontor/afdeling/styrelse) for hvert projekt/program og sæt en topleder i form af minimum en underdirektør som chef for afdelingen og med entydigt ansvar for dets succes. Rekruttér fuldtidsmedarbejdere fra andre afdelinger og nedlæg afdelingen når projektet er gennemført. Lad afdelingen have helt egne administrative ressourcer m.v. Lad afdelingen være repræsenteret direkte i topledelsen. Lav en incitamentsstruktur for afdelingens medarbejdere som alene er knyttet til projektets succes. Styregruppen for disse projekter er direktionen. Kontoret/afdelingen, skal selvfølgelig være modulerbar hen over projektets levetid. Det afgørende er, at der er en chef med høj charge, en kerne af fuldtidsressourcer tilknyttet projektet hentet fra de centrale involverede organisationer, og en direkte adgang til topledelsen fordi man er en central og integreret del af linjeorganisationen og det magthierarki der findes der. En anden forudsætning er selvfølgelig at projektet i videst muligt omfang er gjort kort og intensivt.

En ulempe ved ovenstående ide er selvfølgelig, at det vil give endnu flere konstante organisationsændringer end tilfældet er i dag. Sagen er bare at det er min entydige erfaring (og mange af dem jeg har talt med, er enige), at den offentlige sektor generelt er dygtige til at håndtere hurtige, mindre, organisationsændringer som disse organisationsændringer vil være.

Iværksæt forsøg med det. I IT-tilsynets anbefalinger til SKAT, (artikel DigiTech 21.juni 2021) hedder det: ”It-tilsynet anbefaler en markant simplificering af programmets organisering og en radikal ny tilgang til ledelse, hvor der er fokus på ansvar, klare mandater, eksekvering og fremdrift.” Klar tale.

Det er tid til forsøg med mere radikale løsninger

Et centralt spørgsmål er selvfølgelig hvilke projekter og programmer der bør udsættes for denne organisationsform. Et foreløbigt bud på indikatorer som kunne tale for et forsøg med denne
organisationsform kunne være:

 • Et vist volumen. ”Mindre” projekter kan komme på tale hvis kompleksiteten er særlig høj eller der f.eks. er store stridigheder om, hvilke gevinster der er de centrale.
 • Tværgående over flere ministerier, styrelser, kommuner, centrale afdelinger.
 • En særlig kompleks interessentkreds eller mange stærke interessenter med besluttende indflydelse.
 • Udstrakt brug af konsulenter, som hører hjemme/anvendes af forskellige ministerier/styrelser/kommuner og hvor de primære kontakter til konsulenterne er spredt over mange enheder.

Som det fremgår, er disse indikatorer ikke entydige og de kan optræde hver for sig eller i kombination. Kort sagt: Der bør laves en konkret vurdering, hvor fordele og ulemper afvejes. Udover bare at prøve ideen af, (hvad enhver topledelse jo kan beslutte indenfor rammerne af projektets budget), kunne man forestille sig, at det statslige og de kommunale IT-råd kunne tage initiativ til at finde velegnede projekter, – og så følge erfaringerne tæt.

Lav minimumskrav for topledelsens arbejde med projekterne

Gør det til en central del af beskrivelsen for topledelsernes arbejde, at de skal være tæt på de store projekter og følge dem nøje. Beskriv deres ansvar og rolle i forhold til gevinsterne langt mere præcist end det sker i dag. Følges statens projekt- og programmodeller sker meget af dette automatisk, men det kunne med fordel fremhæves endnu mere. I ”Half double” konceptet (bog 2020, AUC og en række konsulentfirmaer) er der mange gode bud på hvordan problemet med distante topledelser kan håndteres. Som et skidt yderpunkt er det I nogle organisationer sådan, at det er en enkelt underdirektør der har ansvaret for ”projektområdet”, løsrevet fra og ved siden af ”forretningen”. Det er selvfølgelig helt galt.

Afvis alle projekter og programmer som ikke definerer klare gevinster og et klart scope. Giv magt til at de rådgivende projektråd i både stat og kommuner kan stoppe projekter med uklare gevinster og uklart scope.

I større projekter og programmer bør det som bekendt altid være en hovedindsats at definere klare gevinster og et klart scope for projektet/programmet, – jf. megen god litteratur og fine beskrivelser
om dette emne 2.

I både stat og mange store kommuner findes der IT-projekt råd m.v. som rådgiver omkring projekterne. Men de er stadig hovedsagelig rådgivende. Gør disse råd til en helt central del af den overordnede porteføljestyring og giv dem magt til at stoppe alle projekter som ikke lever op til disse krav. En supplerende mulighed er, at det er projektrådene som tildeler ”farven” på projekternes status, – som det allerede praktiseres nogen steder.

Reducér antallet af projekter og programmer i organisationernes porteføljer.

I nogle styrelser og i nogle kommuner er antallet af projekter simpelthen for stort, – og et simpelt overblik over ”lageret” af projekter og programmer viser ikke helt sjældent, at der arbejdes på på de samme temaer flere steder i organisationen. Topledelserne skal have større fokus på dette problem og måske kan projektrådene også her få en rådgivende opgave? Det helt centrale er, at få gang i forsøg og eksperimenter, hvor de gængse måder at arbejde på udfordres. Det går langt bedre i den offentlige sektor med projekterne, men det kunne være fint at starte en udvikling, hvor der i langt højere grad fokuseres på ansvarsplaceringen som et centralt problem.

*1)
I f.eks. evalueringsrapporten om grunddataprogrammet, 25.5. 2020 er der mange forslag, som peger frem mod løsninger af ansvarsproblemet. F.eks. hedder det: ”Således har målbilledet samt formuleringen af gevinster savnet en konkretisering. Der berettes endvidere om, at delprogrammernes autonomi har gjort, at oversættelsen af visionen er blevet fortolket forskelligt i delprogrammerne.” Endvidere fremgår det af artiklen at Rolle- og ansvarsfordelingen har været uklar særligt i de første faser og at den burde have været tydeligere. Problemet blev løst af digitaliseringsstyrelsen som satte sig for bordenden. ”Samme organisering bør benyttes ved andre tværoffentlige samarbejder”

*2) F.eks. ”Praktisk programledelse” Lau, Falholt og Højdahl, DJØF forlag 2022.

Baggrunden for artiklens iagttagelser og anbefalinger bygger på:

 • Mit arbejde som konsulent og underviser i 20 år med projekt- og programledelse i offentlige projekter.
 • Fra læsning af rapporter fra rigsrevision og/eller statsrevisorer, fra det statslige it-råd og Københavns Kommunes projektråd1
 • Fra gennemgang af både den statslige programmodel og den statslige projektmodel
 • Mange samtaler med projektledere og ledere i forbindelse med udarbejdelsen af dette debatindlæg.

– af Henrik Bachmann

Dansk Projektledelse
Dansk Projektledelse er en medlemsorganisation for ledere af projekter, initiativer, programmer og porteføljer i Danmark. Vi er båret af medlemmer og vi er ledet af medlemmer i et tæt samarbejde med vores sekretariat. Vores vigtigste opgaver er at sikre, at der er rum og plads til dialogen mellem os – og det på tværs af brancher, sektorer og erfaringer.
198 replies
 1. twitch.tv
  twitch.tv siger:

  What i do not realize is if truth be told how you’re now not really a lot more smartly-favored than you may be right now. You are so intelligent. You realize therefore significantly relating to this matter, produced me personally consider it from so many various angles. Its like men and women don’t seem to be interested unless it’s something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs nice. Always care for it up!

 2. myinfodacha.ru
  myinfodacha.ru siger:

  magnificent issues altogether, you just gained a emblem new reader. What might you suggest in regards to your publish that you simply made a few days ago? Any positive?

 3. sadounik.ru
  sadounik.ru siger:

  I am extremely inspired with your writing skills and alsowell as with the format in your blog. Is this a paid subject matter or did you customize it yourself? Either way stay up the nice quality writing, it’s rare to peer a nice blog like this one nowadays..

 4. daachka.ru
  daachka.ru siger:

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for novice blog writers? I’d certainly appreciate it.

 5. daa4a.ru
  daa4a.ru siger:

  Terrific article! This is the type of information that are meant to be shared around the web. Disgrace on the seek engines for not positioning this publish upper! Come on over and discuss with my web site . Thank you =)

 6. фитнес тренер обучение
  фитнес тренер обучение siger:

  Wonderful goods from you, man. I’ve have in mind your stuff prior to and you’re simply too magnificent. I really like what you’ve obtained here, really like what you’re stating and the way during which you assert it. You make it entertaining and you still take care of to stay it sensible. I can not wait to read far more from you. This is actually a terrific website.

 7. xxx animal vidoes
  xxx animal vidoes siger:

  An interesting discussion is worth comment. I think that you ought to write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people do not speak about such subjects. To the next! All the best!!

 8. daachka.ru
  daachka.ru siger:

  naturally like your website however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the truth then again I will certainly come back again.

 9. articol seo
  articol seo siger:

  I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website. Reading this information So i am glad to express that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most no doubt will make certain to do not forget this web site and provides it a look regularly.

 10. Gas is 'n veilige en wyd-beskikbare hulpbron in Afrika.
  Gas is 'n veilige en wyd-beskikbare hulpbron in Afrika. siger:

  I should say also believe that mesothelioma cancer is a extraordinary form of cancer that is often found in these previously subjected to asbestos. Cancerous tissue form inside mesothelium, which is a protective lining which covers almost all of the body’s organs. These cells usually form within the lining from the lungs, stomach, or the sac that encircles one’s heart. Thanks for sharing your ideas.

 11. bezogoroda.ru
  bezogoroda.ru siger:

  Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based upon on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

 12. link bokep
  link bokep siger:

  I have seen that car insurance providers know the motors which are prone to accidents and other risks. Additionally they know what type of cars are prone to higher risk along with the higher risk they’ve the higher the particular premium charge. Understanding the simple basics associated with car insurance can help you choose the right form of insurance policy that should take care of your preferences in case you get involved in any accident. Thanks for sharing a ideas in your blog.

 13. start a credit card processing company
  start a credit card processing company siger:

  The things i have seen in terms of laptop or computer memory is that often there are specifications such as SDRAM, DDR and many others, that must fit the technical specs of the mother board. If the computer’s motherboard is rather current and there are no os issues, modernizing the storage space literally usually takes under sixty minutes. It’s one of many easiest personal computer upgrade procedures one can picture. Thanks for revealing your ideas.

 14. MichaelSmunc
  MichaelSmunc siger:

  To presume from true to life rumour, ape these tips:

  Look representing credible sources: https://projectev.co.uk/wp-content/pages/index.php?who-owns-hygo-news.html. It’s material to secure that the newscast outset you are reading is worthy and unbiased. Some examples of virtuous sources tabulate BBC, Reuters, and The Modish York Times. Interpret multiple sources to get back at a well-rounded aspect of a discriminating statement event. This can better you return a more complete picture and avoid bias. Be cognizant of the viewpoint the article is coming from, as set respected news sources can contain bias. Fact-check the gen with another source if a scandal article seems too sensational or unbelievable. Till the end of time fetch unshakeable you are reading a advised article, as news can transmute quickly.

  By following these tips, you can become a more aware of scandal reader and better be aware the world about you.

 15. Live Singapore
  Live Singapore siger:

  Thank you for some other informative website. Where else may just I get that type of info written in such an ideal method? I have a mission that I’m simply now running on, and I’ve been on the glance out for such information.

 16. agrosadovnik.ru
  agrosadovnik.ru siger:

  Great article! This is the type of information that are meant to be shared around the web. Disgrace on the seek engines for now not positioning this submit upper! Come on over and talk over with my web site . Thank you =)

 17. Davidbot
  Davidbot siger:

  Totally! Declaration news portals in the UK can be crushing, but there are many resources available to help you find the unexcelled one for the sake of you. As I mentioned already, conducting an online search an eye to https://shellyshairandbeauty.co.uk/pag/reasons-behind-vinita-nair-s-departure-from-cbs.html “UK newsflash websites” or “British intelligence portals” is a pronounced starting point. Not one purposefulness this grant you a encompassing tip of news websites, but it determination also lend you with a heartier pact of the current story landscape in the UK.
  On one occasion you secure a itemize of future news portals, it’s critical to value each one to choose which overwhelm suits your preferences. As an exempli gratia, BBC Dispatch is known for its intention reporting of report stories, while The Custodian is known for its in-depth criticism of political and group issues. The Self-governing is known championing its investigative journalism, while The Times is known in search its affair and funds coverage. During understanding these differences, you can choose the news portal that caters to your interests and provides you with the news you hope for to read.
  Additionally, it’s significance looking at neighbourhood pub scuttlebutt portals for explicit regions within the UK. These portals lay down coverage of events and scoop stories that are relevant to the area, which can be exceptionally cooperative if you’re looking to charge of up with events in your town community. In place of instance, municipal good copy portals in London classify the Evening Pier and the Londonist, while Manchester Evening Hearsay and Liverpool Reflection are stylish in the North West.
  Blanket, there are diverse bulletin portals at one’s fingertips in the UK, and it’s significant to do your experimentation to see the united that suits your needs. By means of evaluating the unalike news programme portals based on their coverage, style, and essay standpoint, you can select the individual that provides you with the most fitting and attractive news stories. Good luck with your search, and I anticipate this information helps you reveal the correct dope portal suitable you!

 18. merchant services agent program
  merchant services agent program siger:

  Aw, this was a very nice post. In thought I would like to put in writing like this additionally ? taking time and precise effort to make a very good article? but what can I say? I procrastinate alot and not at all appear to get one thing done.

 19. kontol kuda
  kontol kuda siger:

  Hey I am so excited I found your weblog, I really found you by error, while I was looking on Yahoo for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks a lot for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome work.

 20. ogorodkino.ru
  ogorodkino.ru siger:

  You’re so awesome! I don’t think I’ve read something like this before. So good to find someone with a few unique thoughts on this topic. Really.. thanks for starting this up. This website is something that is needed on the web, someone with some originality!

 21. чеки на гостиницу
  чеки на гостиницу siger:

  Very good site you have here but I was wanting to know if you knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get opinions from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Appreciate it!

 22. 출장마사지
  출장마사지 siger:

  Thanks for your write-up. One other thing is when you are disposing your property on your own, one of the challenges you need to be aware of upfront is how to deal with home inspection reviews. As a FSBO home owner, the key towards successfully switching your property as well as saving money about real estate agent revenue is awareness. The more you know, the softer your home sales effort might be. One area that this is particularly essential is inspection reports.

 23. telegram 敏感內容
  telegram 敏感內容 siger:

  I do believe all of the concepts you’ve introduced for your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are very quick for starters. May you please prolong them a bit from next time? Thanks for the post.

 24. fast indexing url
  fast indexing url siger:

  Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you stop it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me mad so any help is very much appreciated.

 25. fiserv ISO Program
  fiserv ISO Program siger:

  Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing some research on that. And he just bought me lunch because I found it for him smile So let me rephrase that: Thank you for lunch!

 26. https://yousweety.com/
  https://yousweety.com/ siger:

  I discovered your blog website on google and check a number of of your early posts. Continue to maintain up the excellent operate. I simply extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for ahead to reading extra from you afterward!?

 27. become a payment service provider
  become a payment service provider siger:

  I have noticed that credit score improvement activity should be conducted with techniques. If not, you may find yourself destroying your positioning. In order to be successful in fixing your credit score you have to be careful that from this minute you pay your entire monthly dues promptly prior to their planned date. It is significant given that by never accomplishing so, all other actions that you will take to improve your credit rank will not be efficient. Thanks for sharing your thoughts.

 28. 서귀포출장마사지
  서귀포출장마사지 siger:

  Your writing style effortlessly draws me in, and I find it difficult to stop reading until I reach the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is a true gift. Thank you for sharing your expertise!

 29. minoo-cn
  minoo-cn siger:

  Have you ever thought about publishing an e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would appreciate your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 30. 출장마사지
  출장마사지 siger:

  I wanted to take a moment to express my gratitude for the wealth of invaluable information you consistently provide in your articles. Your blog has become my go-to resource, and I consistently emerge with new knowledge and fresh perspectives. I’m eagerly looking forward to continuing my learning journey through your future posts.

 31. fortnite aimbot
  fortnite aimbot siger:

  When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Thank you!

 32. гостиница с отчетными документами
  гостиница с отчетными документами siger:

  Hey! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask. Does building a well-established blog like yours take a massive amount work? I’m completely new to operating a blog but I do write in my diary on a daily basis. I’d like to start a blog so I will be able to share my experience and views online. Please let me know if you have any suggestions or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

 33. 출장마사지
  출장마사지 siger:

  This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

 34. 출장마사지
  출장마사지 siger:

  I must applaud your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable manner is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I deeply appreciate that.

 35. 출장마사지
  출장마사지 siger:

  I must applaud your talent for simplifying complex topics. Your ability to convey intricate ideas in such a relatable manner is admirable. You’ve made learning enjoyable and accessible for many, and I deeply appreciate that.

 36. White label payments
  White label payments siger:

  There are some attention-grabbing closing dates on this article however I don?t know if I see all of them center to heart. There may be some validity but I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as well

 37. 출장안마
  출장안마 siger:

  Your writing style effortlessly draws me in, and I find it nearly impossible to stop reading until I’ve reached the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is indeed a rare gift. Thank you for sharing your expertise!

 38. https://chai-ai.app/
  https://chai-ai.app/ siger:

  Very good site you have here but I was curious if you knew of any community forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of online community where I can get suggestions from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Thanks!

 39. 출장안마
  출장안마 siger:

  This article resonated with me on a personal level. Your ability to connect with your audience emotionally is commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

 40. חשפניות
  חשפניות siger:

  Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I in finding It truly useful & it helped me out a lot. I hope to provide something back and help others like you helped me.

 41. film porno
  film porno siger:

  I think other web-site proprietors should take this site as an model, very clean and great user genial style and design, let alone the content. You’re an expert in this topic!

 42. 출장안마
  출장안마 siger:

  I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

 43. situs porno
  situs porno siger:

  Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

 44. חשפניות
  חשפניות siger:

  My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post actually made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 45. sphynx kitten
  sphynx kitten siger:

  Its like you read my mind! You seem to understand so much approximately this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some p.c. to force the message house a bit, however other than that, this is fantastic blog. A great read. I’ll definitely be back.

 46. 출장안마
  출장안마 siger:

  Your storytelling prowess is nothing short of extraordinary. Reading this article felt like embarking on an adventure of its own. The vivid descriptions and engaging narrative transported me, and I eagerly await to see where your next story takes us. Thank you for sharing your experiences in such a captivating manner.

 47. 출장안마
  출장안마 siger:

  Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

 48. 제주출장마사지
  제주출장마사지 siger:

  Your enthusiasm for the subject matter shines through every word of this article; it’s infectious! Your commitment to delivering valuable insights is greatly valued, and I eagerly anticipate more of your captivating content. Keep up the exceptional work!

 49. 창원출장마사지
  창원출장마사지 siger:

  Your writing style effortlessly draws me in, and I find it nearly impossible to stop reading until I’ve reached the end of your articles. Your ability to make complex subjects engaging is indeed a rare gift. Thank you for sharing your expertise!

 50. 출장안마
  출장안마 siger:

  I’m genuinely impressed by how effortlessly you distill intricate concepts into easily digestible information. Your writing style not only imparts knowledge but also engages the reader, making the learning experience both enjoyable and memorable. Your passion for sharing your expertise shines through, and for that, I’m deeply grateful.

 51. 출장마사지
  출장마사지 siger:

  Your blog has quickly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you put into crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is evident, and I look forward to every new post.

 52. 출장마사지
  출장마사지 siger:

  This article resonated with me on a personal level. Your ability to connect with your audience emotionally is commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

 53. 제주출장안마
  제주출장안마 siger:

  I’ve found a treasure trove of knowledge in your blog. Your dedication to providing trustworthy information is something to admire. Each visit leaves me more enlightened, and I appreciate your consistent reliability.

 54. sphynx kittens for sale
  sphynx kittens for sale siger:

  Wonderful beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how can i subscribe for a blog site? The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast provided shiny transparent concept

 55. start a merchant services company
  start a merchant services company siger:

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog. A great read. I will definitely be back.

 56. חשפניות
  חשפניות siger:

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this fantastic blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this site with my Facebook group. Chat soon!

 57. 출장마사지
  출장마사지 siger:

  I’m continually impressed by your ability to dive deep into subjects with grace and clarity. Your articles are both informative and enjoyable to read, a rare combination. Your blog is a valuable resource, and I’m grateful for it.

 58. 제주출장마사지
  제주출장마사지 siger:

  This article resonated with me on a personal level. Your ability to emotionally connect with your audience is truly commendable. Your words are not only informative but also heartwarming. Thank you for sharing your insights.

 59. 창원출장마사지
  창원출장마사지 siger:

  Your blog has rapidly become my trusted source of inspiration and knowledge. I genuinely appreciate the effort you invest in crafting each article. Your dedication to delivering high-quality content is apparent, and I eagerly await every new post.

 60. nick difrancesco
  nick difrancesco siger:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 61. 제주출장마사지
  제주출장마사지 siger:

  This article is a real game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions are incredibly valuable. I can’t wait to put them into action. Thank you for not only sharing your expertise but also making it accessible and easy to implement.

 62. 출장안마
  출장안마 siger:

  Your blog is a true gem in the vast expanse of the online world. Your consistent delivery of high-quality content is truly commendable. Thank you for consistently going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

 63. 출장마사지
  출장마사지 siger:

  Your positivity and enthusiasm are undeniably contagious! This article brightened my day and left me feeling inspired. Thank you for sharing your uplifting message and spreading positivity among your readers.

 64. 제주출장마사지
  제주출장마사지 siger:

  This article is a real game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions are incredibly valuable. I can’t wait to put them into action. Thank you for not only sharing your expertise but also making it accessible and easy to implement.

 65. 창원출장마사지
  창원출장마사지 siger:

  I’ve found a treasure trove of knowledge in your blog. Your dedication to providing trustworthy information is something to admire. Each visit leaves me more enlightened, and I appreciate your consistent reliability.

 66. bali & perth seo service
  bali & perth seo service siger:

  When I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any approach you can take away me from that service? Thanks!

 67. חשפניות
  חשפניות siger:

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 68. 출장안마
  출장안마 siger:

  Your blog is a true gem in the vast online world. Your consistent delivery of high-quality content is admirable. Thank you for always going above and beyond in providing valuable insights. Keep up the fantastic work!

 69. 창원출장마사지
  창원출장마사지 siger:

  I’ve discovered a treasure trove of knowledge in your blog. Your unwavering dedication to offering trustworthy information is truly commendable. Each visit leaves me more enlightened, and I deeply appreciate your consistent reliability.

 70. Cheap Tapestries
  Cheap Tapestries siger:

  http://www.factorytapestry.com is a Trusted Online Wall Hanging Tapestry Store. We are selling online art and decor since 2008, our digital business journey started in Australia. We sell 100 made-to-order quality printed soft fabric tapestry which are just too perfect for decor and gifting. We offer Up-to 50 OFF Storewide Sale across all the Wall Hanging Tapestries. We provide Fast Shipping USA, CAN, UK, EUR, AUS, NZ, ASIA and Worldwide Delivery across 100+ countries.

 71. how to start a merchant processing company
  how to start a merchant processing company siger:

  These days of austerity plus relative stress and anxiety about getting debt, most people balk against the idea of utilizing a credit card in order to make acquisition of merchandise or even pay for any gift giving occasion, preferring, instead only to rely on the tried as well as trusted method of making settlement – raw cash. However, if you’ve got the cash available to make the purchase in full, then, paradoxically, that’s the best time for you to use the card for several good reasons.

 72. 출장안마
  출장안마 siger:

  This article is a true game-changer! Your practical tips and well-thought-out suggestions hold incredible value. I’m eagerly anticipating implementing them. Thank you not only for sharing your expertise but also for making it accessible and easy to apply.

 73. 제주출장마사지
  제주출장마사지 siger:

  I simply wanted to convey how much I’ve gleaned from this article. Your meticulous research and clear explanations make the information accessible to all readers. It’s abundantly clear that you’re committed to providing valuable content.

 74. 창원출장안마
  창원출장안마 siger:

  Your passion and dedication to your craft radiate through every article. Your positive energy is infectious, and it’s evident that you genuinely care about your readers’ experience. Your blog brightens my day!

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *